Your address will show here +12 34 56 78
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΥΛΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(Ν. 4990/2022 – Whistleblowing)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
«LIQUID PUBLISHING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ»
Διακριτικός Τίτλος: «LIQUID PUBLISHING»
ΕΔΡΑ: Λ. Μεσογείων αρ. 493, Αγία Παρασκευή Αττικής
 
Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν. 4990/2022 (ΦΕΚ Α 210/11.11.2022) «Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου» ως ισχύει, ο οποίος ενσωμάτωσε την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019, η Εταιρεία γνωστοποιεί τα ακόλουθα:


Αντικείμενο Αναφορών – Πεδίο εφαρμογής του Νόμου

Ο Ν. 4990/2022 παρέχει τη δυνατότητα υποβολής αναφορών για παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου σε συγκεκριμένους τομείς.

Ειδικότερα, ο Ν. 4990/20222 παρέχει προστασία σε πρόσωπα που αναφέρουν ή αποκαλύπτουν:

α) παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου στους τομείς:
αα) των δημόσιων συμβάσεων,
αβ) των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προϊόντων και αγορών, καθώς και της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,
αγ) της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων,
αδ) της ασφάλειας των μεταφορών,
αε) της προστασίας του περιβάλλοντος,
αστ) της προστασίας από την ακτινοβολία και της πυρηνικής ασφάλειας,
αζ) της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, καθώς και της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων,
αη) της δημόσιας υγείας,
αθ) της προστασίας των καταναλωτών,
αι) της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και της ασφάλειας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών,

β) παραβιάσεις που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης του άρθρου 325 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.) και τα ειδικότερα οριζόμενα στα σχετικά ενωσιακά μέτρα,

γ) παραβιάσεις που σχετίζονται με την εσωτερική αγορά, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 26 της Σ.Λ.Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων των κανόνων της Ένωσης περί ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων, καθώς και παραβιάσεων που αφορούν στην εσωτερική αγορά σχετικά με πράξεις που παραβαίνουν τους κανόνες για τη φορολογία των εταιρειών ή διακανονισμούς, σκοπός των οποίων είναι η διασφάλιση φορολογικού πλεονεκτήματος που ματαιώνει το αντικείμενο ή τον σκοπό της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί φορολογίας εταιρειών.

Ο Ν. 4990/2022 δεν θίγει την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με:
α) την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών,
β) την προστασία του δικηγορικού και του ιατρικού απορρήτου,
γ) το απόρρητο των δικαστικών διασκέψεων ή άλλων διαδικασιών που από την κείμενη νομοθεσία ορίζονται ως απόρρητες,
δ) τους κανόνες ποινικής δικονομίας,
ε) την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων που αφορούν στην παροχή συμβουλών από τους εκπροσώπους τους ή τις συνδικαλιστικές ενώσεις τους, καθώς και την προστασία έναντι κάθε αδικαιολόγητου επιζήμιου μέτρου, η οποία απορρέει από τις εν λόγω διαβουλεύσεις, καθώς και την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων και το δικαίωμά τους να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις, χωρίς να θίγεται το επίπεδο προστασίας που παρέχεται από τον παρόντα.

 
Ορισμός Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.)

Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τον Ν. 4990/2022, με την από 14/12/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η Εταιρεία όρισε Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) την κα Χρυσάνθη Κορακιανίτη του Αντωνίου.

Με την ίδια ως άνω απόφαση, η Εταιρεία σύστησε τριμερή Επιτροπή αρμόδια για τη διερεύνηση των αναφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4990/2022 και των τυχών κατ΄εξουσιοδότηση εκδοθησομένων κανονιστικών πράξεων/αποφάσεων.


Τρόπος υποβολής της αναφοράς

Η αναφορά μπορεί να είναι:

α) Επώνυμη ή ανώνυμη. Στην περίπτωση ανώνυμης αναφοράς, ο αναφέρων δικαιούται της προστασίας του Νόμου εφόσον στη συνέχεια ταυτοποιήθηκε και υφίστανται αντίποινα.

β) Προφορική ή Έγγραφη

Η προφορική αναφορά υποβάλλεται μέσω προσωπικής συνάντησης με τον Υ.Π.Π.Α, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, κατόπιν αιτήματος του αναφέροντος, το οποίο υποβάλλεται στον Υ.Π.Π.Α. εγγράφως ή προφορικώς ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση [email protected]. Συντάσσεται σχετικό πρακτικό, το οποίο επαληθεύεται ή διορθώνεται, συμφωνείται και υπογράφεται από τον αναφέροντα. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής, γίνεται σχετική μνεία στο πρακτικό.

 Η έγγραφη αναφορά μπορεί να υποβληθεί:

  • Αυτοπροσώπως στον Υ.Π.Π.Α. ή
  • Με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση [email protected]. ή
  • Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας (Λ. Μεσογείων αρ. 493, ΤΚ 15343, Υπ΄όψιν Υ.Π.Π.Α. ή Αναφορά του Ν. 4990/2022).


Έτερα δικαιώματα του Αναφέροντος

Ο αναφέρων έχει δικαίωμα να υποβάλει την αναφορά απευθείας στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.), σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του Ν. 4990/2022, όταν εύλογα θεωρεί ότι δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά από τον Υ.Π.Π.Α., ή υπάρχει κίνδυνος αντιποίνων.

Επιπλέον, ο αναφέρων έχει το δικαίωμα να προβεί σε δημόσια αποκάλυψη σχετικά με την παραβίαση, εφόσον πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4990/2022:

α) το πρόσωπο υπέβαλε πρώτα αναφορά εσωτερικά στην Εταιρεία και εξωτερικά στην Ε.Α.Δ., ή κατευθείαν εξωτερικά στην Ε.Α.Δ., αλλά δεν ανελήφθη καμία ενδεδειγμένη ενέργεια ως ανταπόκριση στην αναφορά εντός τριών (3) μηνών από τη βεβαίωση παραλαβής της αναφοράς ή την άπρακτη πάροδο των επτά (7) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της, όσον αφορά την αναφορά που υπεβλήθη εσωτερικά στην Εταιρεία, και εντός τριών (3) μηνών ή έξι (6) μηνών σε ειδικώς αιτιολογημένες περιπτώσεις, όσον αφορά την αναφορά στην Ε.Α.Δ., ή
β) το πρόσωπο έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι η παραβίαση μπορεί να συνιστά κίνδυνο για το δημόσιο συμφέρον, ή όταν υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή κίνδυνος μη αναστρέψιμης βλάβης, ή, σε περίπτωση αναφοράς στην Ε.Α.Δ., υπάρχει κίνδυνος αντιποίνων, ή υπάρχει μικρή προοπτική να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά η παραβίαση, λόγω των ιδιαίτερων περιστάσεων της υπόθεσης, όπως όταν αποδεικτικά στοιχεία μπορεί να συγκαλυφθούν ή να καταστραφούν ή όταν οποιαδήποτε αρχή ή φορέας μπορεί να βρίσκεται σε αθέμιτη σύμπραξη με τον υπαίτιο της παραβίασης ή να είναι αναμεμειγμένη στην παραβίαση.


Προστασία του Αναφέροντος

Οι αναφέροντες παραβιάσεις δικαιούνται προστασίας, εφόσον, κατά τον χρόνο της αναφοράς είχαν βάσιμους λόγους να θεωρούν ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις αναφερόμενες παραβιάσεις ήταν αληθείς και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου.
 
Αντίθετα, τα πρόσωπα τα οποία εν γνώσει τους προέβησαν σε ψευδείς αναφορές ή ψευδείς δημόσιες αποκαλύψεις, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης δύο (2) τουλάχιστον ετών και χρηματική ποινή. 

Απαγορεύονται οποιασδήποτε μορφής αντίποινα (π.χ. απόλυση, υποβιβασμός, εκφοβισμός κλπ.) σε βάρος των προσώπων που προβαίνουν σε αναφορές, συμπεριλαμβανομένων των απειλών και ενεργειών αντεκδίκησης.

Οι αναφέροντες δεν υπέχουν καμία ευθύνη σε σχέση με την απόκτηση πληροφοριών ή την πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται ή αποκαλύπτονται δημόσια, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω απόκτηση ή πρόσβαση δεν συνιστά αυτοτελώς ποινικό αδίκημα. 
 
Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και κάθε είδους πληροφορίες που οδηγούν, άμεσα ή έμμεσα, στην ταυτοποίηση του αναφέροντος, δεν αποκαλύπτονται σε οποιονδήποτε άλλον πέρα από τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που είναι αρμόδια να λαμβάνουν, ή να παρακολουθούν τις αναφορές, εκτός αν συγκατατεθεί σχετικά ο αναφέρων. Η ταυτότητα του αναφέροντος και κάθε άλλη πληροφορία μπορεί να αποκαλύπτεται μόνο στις περιπτώσεις που απαιτείται από το ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, στο πλαίσιο ερευνών αρμόδιων αρχών ή στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών, και εφόσον αυτή είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος ή για τη διασφάλιση των υπερασπιστικών δικαιωμάτων του αναφερομένου, και υπό τις πρόσθετες προϋποθέσεις του Ν. 4990/2022.
 
Η Εταιρεία θα τηρεί αρχείο για κάθε αναφορά που θα παραλαμβάνει, σύμφωνα με τις εκ του νόμου προβλεπόμενες απαιτήσεις εμπιστευτικότητας, για εύλογο και αναγκαίο χρονικό διάστημα, και πάντως μέχρι την ολοκλήρωση -σε αμετάκλητο βαθμό- κάθε έρευνας ή δικαστικής διαδικασίας που έχει εκκινήσει ως συνέπεια της αναφοράς σε βάρος του αναφερομένου, του αναφέροντος ή τρίτων προσώπων.

Επιπλέον, η Εταιρεία δηλώνει ότι θα διασφαλίζει την πλήρη εμπιστευτικότητα των αναφορών και των πληροφοριών που θα περιλαμβάνονται σε αυτές.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4990/2022 και των κατ΄εξουσιοδότηση εκδοθησομένων αποφάσεων.

 

Αγ. Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2023

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

We are hiring

Are you looking for job?

We are a fairly small, flexible design studio that designs for print and web. We work flexibly with Send us your resume & portfolio